TR / EN

KVKK Aydinlatma Metni


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA  
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin korunması FİGÜR TURİZM VE ORGANİZASYON SERVİSLERİ TİCARET A.Ş.’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme

ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

 • Kimlik bilgileri: Ad, soyadı, TCKN, doğum tarihi, pasaport fotokopisi, cinsiyet, imza
 • Müşteri Yakını Bilgileri: Ad, soyadı, telefon numarası, TCKN, uyruğu, cinsiyet
 • İletişim Bilgileri: Telefon numarası, iletişim adresi, e-posta adresi, posta kodu
 • Müşteri işlem bilgisi: Hizmet fatura bilgisi
 • Finans bilgisi: Kredi kartı bilgisi
 • Hukuk işlem bilgisi: Hukuki işlem detayları
 • Mesleki Deneyim: Unvanı, uzmanlık alanı, görevi, bölümü, görev aldığı kurum adı
 • İşlem Güvenliği: kablosuz ağ erişim bilgileri
 • Sağlık Bilgileri: Alerji bilgisi
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Etkinliklerin yürütülmesi
 • Etkinlik günü çekilen video ve fotoğrafların, tanıtım ve reklam amaçlı olarak kullanımı ve yayımlanması
 • Şirketin ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi
 • İletişim kurulması ve pazarlama yapılması
 • Müşteri memnuniyeti ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi
 • Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi, müşteri yönetimi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, sorun/hata bildirimi değerlendirilmesi
 • Müşteri kayıt tanımının yapılması
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin yasal yükümlülükleri karşılamak ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi.

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan;

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanarak Şirketimize yapılan yazılı/dijital başvurular, telefon numaralarımızın aranması, sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel veriler, idari ve resmi makamlara, denetim/danışmanlık şirketlerine, şirket hissedarlarına, tedarikçilere, finansal kurumlara, iş ortaklarına aydınlatma metninin “Kişisel Veri İşleme Amaçları” başlığında yer alan amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVK Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya kvkk@figur.net isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres: 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Nova Baran Center No:4  34360  Şişli / İstanbul – Türkiye
Telefon: 0212 381 46 00
İnternet Sitesi: www.figur.net
Eposta Adresi: info@figur.net

 


 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA  
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin korunması FİGÜR KONGRE ORGANİZASYONLARI VE TİCARET A.Ş.’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme

ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

 • Kimlik bilgileri: Ad, soyadı, TCKN, doğum tarihi, pasaport fotokopisi, cinsiyet, imza
 • Müşteri Yakını Bilgileri: Ad, soyadı, telefon numarası, TCKN, uyruğu, cinsiyet
 • İletişim Bilgileri: Telefon numarası, iletişim adresi, e-posta adresi, posta kodu
 • Müşteri işlem bilgisi: Hizmet fatura bilgisi
 • Finans bilgisi: Kredi kartı bilgisi
 • Hukuk işlem bilgisi: Hukuki işlem detayları
 • Mesleki Deneyim: Unvanı, uzmanlık alanı, görevi, bölümü, görev aldığı kurum adı
 • İşlem Güvenliği: kablosuz ağ erişim bilgileri
 • Sağlık Bilgileri: Alerji bilgisi
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Etkinliklerin yürütülmesi
 • Etkinlik günü çekilen video ve fotoğrafların, tanıtım ve reklam amaçlı olarak kullanımı ve yayımlanması
 • Şirketin ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi
 • İletişim kurulması ve pazarlama yapılması
 • Müşteri memnuniyeti ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi
 • Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi, müşteri yönetimi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, sorun/hata bildirimi değerlendirilmesi
 • Müşteri kayıt tanımının yapılması
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin yasal yükümlülükleri karşılamak ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi.

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan;

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanarak Şirketimize yapılan yazılı/dijital başvurular, telefon numaralarımızın aranması, sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel veriler, idari ve resmi makamlara, denetim/danışmanlık şirketlerine, şirket hissedarlarına, tedarikçilere, finansal kurumlara, iş ortaklarına aydınlatma metninin “Kişisel Veri İşleme Amaçları” başlığında yer alan amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVK Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya kvkk@figur.net isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres: 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Nova Baran Center No:4  34360  Şişli / İstanbul – Türkiye
Telefon: 0212 381 46 00
İnternet Sitesi: www.figur.net
Eposta Adresi: info@figur.net

 


 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA  
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin korunması FİGÜR ULUSLARARASI ETKİNLİK YÖNETİMİ SERVİSLERİ A.Ş.’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme

ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

 • Kimlik bilgileri: Ad, soyadı, TCKN, doğum tarihi, pasaport fotokopisi, cinsiyet, imza
 • Müşteri Yakını Bilgileri: Ad, soyadı, telefon numarası, TCKN, uyruğu, cinsiyet
 • İletişim Bilgileri: Telefon numarası, iletişim adresi, e-posta adresi, posta kodu
 • Müşteri işlem bilgisi: Hizmet fatura bilgisi
 • Finans bilgisi: Kredi kartı bilgisi
 • Hukuk işlem bilgisi: Hukuki işlem detayları
 • Mesleki Deneyim: Unvanı, uzmanlık alanı, görevi, bölümü, görev aldığı kurum adı
 • İşlem Güvenliği: kablosuz ağ erişim bilgileri
 • Sağlık Bilgileri: Alerji bilgisi
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Etkinliklerin yürütülmesi
 • Etkinlik günü çekilen video ve fotoğrafların, tanıtım ve reklam amaçlı olarak kullanımı ve yayımlanması
 • Şirketin ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi
 • İletişim kurulması ve pazarlama yapılması
 • Müşteri memnuniyeti ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi
 • Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi, müşteri yönetimi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, sorun/hata bildirimi değerlendirilmesi
 • Müşteri kayıt tanımının yapılması
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin yasal yükümlülükleri karşılamak ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi.

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan;

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanarak Şirketimize yapılan yazılı/dijital başvurular, telefon numaralarımızın aranması, sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel veriler, idari ve resmi makamlara, denetim/danışmanlık şirketlerine, şirket hissedarlarına, tedarikçilere, finansal kurumlara, iş ortaklarına aydınlatma metninin “Kişisel Veri İşleme Amaçları” başlığında yer alan amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11. maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVK Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya kvkk@figur.net isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres: 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Nova Baran Center No:4  34360  Şişli / İstanbul – Türkiye
Telefon: 0212 381 46 00
İnternet Sitesi: www.figur.net
Eposta Adresi: info@figur.net

 

KVKK Aydınlatma Metni